Privacy policy

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY COOKIES ONLINE OBCHODU VENICCI.PL

I. OBECNÉ INFORMACE

 1. Tento dokument s názvem „Zásady ochrany osobních údajů“ byl vytvořen za účelem definování pravidel pro zpracování a ochranu osobních údajů Uživatelů a Zákazníků využívajících Internetový obchod dostupný na internetové adrese: https://venicci.pl/.
 2. Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o činnostech Správce v oblasti Osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu a služeb a nástrojů souvisejících s Internetovým obchodem, které zákazníci využívají při činnostech v rámci činnosti Internetového obchodu, např. Účet, zadávání a realizace Objednávek.
 3. Tento dokument také specifikuje pravidla pro používání cookies. „Zásady ochrany osobních údajů“ se však nevztahují na naše zpracování osobních údajů zaměstnanců a spolupracovníků.
 4. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží pouze pro informační účely. Před použitím online obchodu si prosím přečtěte dokument.
 5. Správcem Osobních údajů uživatelů a zákazníků Internetového obchodu shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu dostupného na https://venicci.pl je Babysky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se sídlem v Nowy Targ: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ, pro kterou Okresní soud pro Kraków-Śródmieście, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, vede registrační spisy pod číslem KRS: 0000738429; NIP: 7352861874; REGON: 360743044, BDO: 000268701, dále jen „Správce“. Správce můžete kontaktovat následujícím způsobem:

korespondenční adresa: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ;
e-mailová adresa: rodo@babysky.eu.

 1. Osobní údaje Uživatelů a zákazníků (dále jen „Osobní údaje“) využívající služby a nástroje zpřístupněné v rámci Internetového obchodu jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů a Pravidel Internetového obchodu.
 2. Správce prohlašuje, že Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou.
 3. Každý Uživatel a Zákazník Internetového obchodu má právo kontaktovat Správce za účelem získání informací o tom, jak jsou jeho Osobní údaje používány. Správce se ze své strany vždy snaží poskytovat informace o osobních údajích, které shromažďuje, jasným a srozumitelným způsobem. Správce odpovídá mimo jiné na otázky: jaké Osobní údaje jsou shromažďovány, jak jsou využívány, k jakým účelům jsou určeny a komu jsou předávány a jakou ochranu poskytuje při jejich předávání jiným subjektům. V případě jakýchkoliv pochybností Správce označí instituce, na které se má obrátit.
 4. Slova a výrazy použité v tomto dokumentu a začínající velkým písmenem (např. Prodejce, Zákazník, Objednávka) je třeba chápat v souladu s definicemi obsaženými v Pravidlech internetového obchodu, které jsou k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu.
 5. Zásady ochrany osobních údajů specifikují kroky, které Správce provádí v oblasti Osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu a služeb a nástrojů souvisejících s Internetovým obchodem, které zákazníci využívají k provádění konkrétních činností, jako jsou: vytvoření účtu, umístění a provádění Objednávky nebo provádění jiných typů činností v rámci Internetového obchodu.

II. ÚČEL A ROZSAH SBĚRU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje zákazníků internetového obchodu jsou shromažďovány průběžně pomocí následujících funkcí internetového obchodu: kontaktní formulář, přihlášení k odběru newsletteru, objednávkový formulář, údaje uvedené v zákaznickém účtu, přihlašovací údaje a registrační údaje.
 2. Správce získává informace o Zákaznících, mimo jiné: shromažďováním protokolů serveru prostřednictvím provozovatele hostingu.
 3. Správce zpracovává v rámci činnosti Internetového obchodu Osobní údaje Zákazníků nezbytné pro řádné poskytování služeb. Správce je oprávněn použít shromážděné a uložené Osobní údaje pro následující účely:
 • podniknutí kroků na žádost Zákazníka před uzavřením Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování elektronických služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • používání elektronického platebního systému Zákazníkem, pokud je platba provedena např. prostřednictvím banky nebo platební instituce, jakož i v případě vrácení peněz Zákazníkovi (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • přijetí a posouzení stížnosti Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • přijetí prohlášení zákazníka o odstoupení od uzavřených kupních smluv (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • uplatňování daňových a účetních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 • přímý marketing vašich vlastních produktů nebo služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • zákaznický servis, mimo jiné při vytváření a používání účtů v Internetovém obchodě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • podání a přizpůsobení nabídky Klientovi, včetně prezentace inzerátů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • sledování aktivity zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • kontaktování Zákazníků v souvislosti s poskytováním služeb nebo prováděním Smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • provádění analýzy činnosti klienta, včetně: v rámci profilování, tedy automatizovaného zpracování Osobních údajů, které umožňuje prezentaci informačních, reklamních a propagačních materiálů týkajících se produktů či služeb Správce a jeho partnerů, a to způsobem přizpůsobeným zájmům daného Zákazníka (aniž by to mělo vliv na jeho rozhodnutí) (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)
 • provádění analýz a průzkumů zaměřených na zlepšení dostupných služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • ověření a vymáhání souladu s Nařízením internetového obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • archivaci z důvodu možné potřeby prokázat splnění zákonných povinností prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Právní základ zpracování osobních údajů na základě ustanovení GDPR (GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. EU L 119, s. 1)) jsou uvedeny výše v bodech a.-o. v závorkách.

 4) Správce má právo uchovávat shromážděné a získané Osobní údaje zákazníků pouze za účelem dosažení výše uvedených účelů.

 5) Správce shromažďuje, zpracovává a uchovává následující zákaznické údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • název společnosti (pokud zákazník není spotřebitel),
 • e-mailová adresa (e-mailová adresa),
 • číslo IČO (pokud zákazník není spotřebitel),
 • adresa bydliště nebo provozovny
 • doručovací adresa (pokud se liší od adresy bydliště nebo provozovny)
 • telefonní číslo pro kontakt
 • číslo bankovního účtu (pokud Zákazník využívá elektronické platby).

 6) Poskytnutí výše uvedených osobních údajů zákazníkem je zcela dobrovolné, i když je rovněž nezbytné, aby prodávající uzavřel a realizoval služby poskytované prostřednictvím internetového obchodu. Odmítnutí Zákazníka poskytnout výše uvedené Osobní údaje může mít za následek nemožnost uzavřít a implementovat Smlouvu. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v Řádu internetového obchodu.

 7) Zákazník má možnost registrace a vytvoření individuálního účtu v Internetovém obchodě, který bude vyžadovat vytvoření individuálního přihlašovacího jména a hesla. Vzhledem k možnosti vytvoření Účtu a registrace v Internetovém obchodě Správce informuje, že Zákazníkům, kteří si Účet vytvoří, může vzniknout povinnost poskytnout údaje jako: jméno a příjmení, název firmy, adresa bydliště, adresa sídla, kontaktní telefon. číslo, adresa e-mail (e-mailová adresa) a přihlašovací jméno (e-mail) a heslo.

 8) Správce má právo zprávy zaslané prostřednictvím interního komunikačního systému filtrovat a případně blokovat. Blokovány budou především spamové zprávy, které obsahují zakázaný obsah nebo jinak ohrožují bezpečnost uživatelů Internetového obchodu.

 9) V rámci Internetového obchodu může Správce ukládat takové informace, jako jsou: osobní údaje nezbytné pro umožnění Kontaktu se Zákazníkem, zasílání zpráv nebo údaje související s platbami.

 10) Správce je oprávněn automaticky získávat a zaznamenávat údaje přenášené na server prostřednictvím webových prohlížečů nebo zařízení Zákazníka, např.: IP adresu, softwarové parametry, hardwarové parametry, zobrazené stránky, identifikační číslo mobilního zařízení, jakož i další údaje týkající se zařízení jako součásti z online obchodu.

III. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Zákazníka mohou být předány zaměstnancům a spolupracovníkům Správce, jakož i dalším subjektům, které Správci poskytují služby, např. účetní, právní a daňové úřady, IT a technické služby. Správce dále předává osobní údaje zákazníka těmto subjektům:

elektronické platební služby, tedy subjekty, jejichž prostřednictvím Zákazník provádí platby v Internetovém obchodě;

dodavatelů a kurýrů doručovacích Zboží na adresu uvedenou Zákazníkem.

Správce může v omezeném rozsahu předávat Osobní údaje subjektům:

poskytování technické podpory při provozování Online obchodu;

poskytovatelé hostingu nebo ICT služeb;

komunikace se Zákazníkem jménem Správce;

zodpovědný za přípravu analýz trhu a nabídek, reklamních a propagačních materiálů;

shromažďování názorů na obchody a produkty.

Správce předává Osobní údaje Zákazníka pouze subjektům, které shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje v souladu s jejich předpisy a zásadami ochrany osobních údajů a ustanoveními příslušných právních předpisů. Přístup k Osobním údajům Zákazníka je subjektům umožněn pouze v rozsahu nezbytném k plnění Smlouvy uzavřené se Zákazníkem.

Každý subjekt, kterému Správce svěřil osobní údaje zákazníka na základě samostatné smlouvy, je povinen dodržovat zásady zabezpečení osobních údajů a důvěrnosti osobních údajů, zejména nesdělovat údaje neoprávněným osobám, a uplatňovat fyzická a technická bezpečnostní opatření přiměřená způsob zpracování těchto údajů.

Správce informuje, že Osobní údaje Zákazníka mohou být zpřístupněny orgánům veřejné moci – v případech stanovených zákonem.

IV. AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Po dobu trvání Smlouvy se Zákazníkem (do jejího uzavření) může Správce automaticky zpracovávat Osobní údaje Zákazníka, včetně profilování.
 2. Před uzavřením Smlouvy se Zákazníkem nebo po její realizaci je automatické zpracování Osobních údajů Zákazníka včetně profilování možné pouze na základě jeho výslovného souhlasu.
 3. „Profilování“ je třeba chápat jako automatické zpracování osobních údajů, které zahrnuje jejich použití k posouzení, jak zákazník využívá internet, zda a jaké produkty kupuje, jakož i k analýze a prognóze ekonomické situace, preferencí, zájmů, důvěryhodnosti. , chování, rozhodování Nákupy zákazníka
 4. Profilování se provádí na základě údajů zákazníka, které jsou mimo jiné shromažďovány: na základě:
 • prediktivní analýza spočívající v predikci aktivity Zákazníka, např. reakce na marketingové kampaně, nákupní rozhodnutí, stažení objednávky, využití nabídky konkurence, identifikace potenciálních hrozeb a příležitostí pro Správce;
 • online identifikátory používané Zákazníkem;
 • údaje o chování.

 5) Profilování umožňuje Prodávajícímu přizpůsobit nabídku potřebám a zájmům Zákazníka a dále umožňuje organizování slev a propagačních kampaní na základě kritérií jako: pohlaví, počet a četnost nákupů v E-shopu a počet a druh zboží a zakoupené služby. Po ověření kritérií systém automaticky odešle zákazníkovi informaci o udělené speciální nabídce nebo benefitu.

V. OBCHODNÍ INFORMACE

 1. Komerční informace týkající se činnosti Internetového obchodu (a to i ve formě Newsletteru) jsou zasílány pouze Zákazníkům, kteří k tomu dali souhlas a poskytli k tomuto účelu e-mailovou adresu. Newsletter poskytuje zákazníkům informace o aktuálních nabídkách, akcích, nových produktech a dalších speciálních kampaních prováděných v Internetovém obchodě.
 2. Zákazník má možnost kdykoli získat přístup ke svým Osobním údajům a opravit je, stejně jako se kdykoli odhlásit ze zasílání Newsletteru a dalších typů obchodních informací prostřednictvím e-mailu.
 3. Chcete-li se odhlásit z odběru Newsletteru a dalších typů komerčních informací Internetového obchodu, klikněte na odkaz obsažený v každém Newsletteru nebo obchodních informacích. Svou výpověď můžete podat také písemně na e-mailovou adresu: rodo@babysky.eu.

VI. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. EU L 119, s. 1; dále také jen: „GDPR“), zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (č. z roku 2018, bod 1000), zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (sbírka zákonů č. 144, bod 1204, ve znění pozdějších předpisů), jakož i další platná zákonná ustanovení.

VII. ZÁSADY COOKIES

 1. Cookies jsou malé fragmenty textu, které Internetový obchod odešle do webového prohlížeče Zákazníka a které pak webový prohlížeč odešle zpět při dalších návštěvách webových stránek Internetového obchodu. Cookies se používají k udržení relace, např. vygenerováním a odesláním dočasného identifikátoru po přihlášení.
 2. Informace obsažené v cookies shromažďuje Správce automaticky za účelem shromažďování údajů souvisejících s používáním Internetového obchodu Zákazníkem.
 3. Správce používá „relační“ (dočasné) soubory cookie, které jsou ukládány na koncovém zařízení zákazníka do doby, než se zákazník odhlásí, vypne webové stránky nebo vypne webový prohlížeč, a „trvalé“ soubory cookies, které se ukládají na koncovém zařízení zákazníka. zařízení po dobu uvedenou v parametrech.Cookies nebo do jejich smazání Zákazníkem.
 4. V rámci Internetového obchodu používá Správce následující typy souborů cookie:
 • takzvaný nezbytné pro umožnění používání služeb dostupných v Internetovém obchodě;
 • takzvaný reklamy, které umožňují doručování reklam přizpůsobených zájmům Zákazníka;
 • takzvaný plnění, které slouží k získání informací o tom, jak Zákazník používá webové stránky Internetového obchodu;
 • takzvaný funkční, které umožňují Zákazníkovi zapamatovat si Zákazníkem preferované funkcionality Internetového obchodu;
 • takzvaný externí, které umožňují sběr obecných a anonymních statistických dat prostřednictvím analytických nástrojů: např. Google Analytics.

      5) Soubory cookie jsou určeny k přizpůsobení Internetového obchodu a jeho nabídky zájmům a potřebám zákazníků. Cookies umožňují zachovat relaci Zákazníka poté, co opustí Internetový obchod, díky čemuž má Zákazník přístup k obsahu svého košíku, aniž by musel Zboží znovu vybírat.

      6) Zákazník může pomocí svého webového prohlížeče kdykoli změnit nastavení souborů cookie, včetně úplného zablokování nebo smazání sběru souborů cookie v souladu s pokyny výrobce webového prohlížeče. Změny nastavení souborů cookie však mohou způsobit potíže nebo znemožnit používání internetového obchodu.

     7) Podrobné informace o cookies jsou k dispozici v menu každého webového prohlížeče.

     8) Správce si vyhrazuje právo shromažďovat informace pomocí cookies na webových stránkách internetového obchodu a předávat je externím subjektům, např. poskytovatelům reklamy nebo poskytovatelům analytických řešení. Takto shromážděná data podléhají ustanovením Zásad ochrany osobních údajů vytvořených těmito subjekty.

VIII. COOKIES TŘETÍCH STRAN

 1. Správce v rámci svých marketingových aktivit týkajících se Internetového obchodu využívá pomocí Cookies služby následujících subjektů:
 • Google AdWords;
 • Google Analytics;
 • Google Doubleclick;
 • Opineo;
 • Smartsupp Live Chat;
 • Facebook Pixel.
 • Podrobné informace o cookies výše uvedených subjektů naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

IX. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zajišťuje technická a organizační opatření, která chrání zpracovávané Osobní údaje přizpůsobená hrozbám a kategoriím chráněných údajů, a zejména tyto údaje chrání před: přístupem neoprávněných osob, odebráním údajů neoprávněnou osobou, zpracováním údajů v rozporu s platných předpisů a změn, ztráty, poškození nebo zničení.
 2. Správce používá následující technická opatření, aby zabránil neoprávněným osobám získávat a měnit osobní údaje zasílané elektronicky:
 • ukládání osobních údajů na zabezpečených serverech;
 • uplatňování vhodné ochrany údajů proti neoprávněnému přístupu;
 • zajištění přístupu k Účtu pouze po poskytnutí individuálního přihlašovacího jména a hesla;
 • používání certifikátu SSL na stránkách internetového obchodu, kde jsou poskytovány Osobní údaje;
 • šifrování dat používaných k autorizaci lidí využívajících funkcionalitu internetového obchodu.

X. DOBA ULOŽENÍ DAT

 1. Osobní údaje jsou Správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci Smlouvy, jakož i k uplatnění reklamací, jakož i potvrzení o plnění povinností Správce a vymáhání nároků či obrany proti nárokům – nejdéle však 10 let ode dne předání údajů.
 2. Pokud je jediným základem pro zpracování údajů souhlas s jejich zpracováním, v případě odvolání souhlasu jsou údaje neprodleně vymazány.

XI. PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Správce má právo, jakož i zákonnou povinnost, poskytovat informace týkající se Zákazníků Internetového obchodu orgánům veřejné moci nebo třetím osobám, které podají takovou žádost o informace podle platných právních předpisů.
 2. Zákazník má právo kdykoli získat přístup ke svým Osobním údajům shromážděným Správcem. právo ověřit, upravit, doplnit, vymazat, omezit zpracování údajů, vznést námitku proti zpracování, přenést údaje, jakož i ukončit zpracování osobních údajů zákazníka, jakož i právo odvolat souhlas se zpracováním údajů pro konkrétní účel, pokud Zákazník již dříve vyjádřil svůj souhlas a právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tato práva jsou udělena bez udání důvodu.
 3. Zákazník může kdykoli zaslat příslušné prohlášení vůle na adresu sídla Správce údajů: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ nebo e-mailem na adresu: rodo@babysky.eu.
 4. Odstranění Osobních údajů nebo ukončení jejich zpracování Správcem může mít za následek úplnou nemožnost poskytování služeb poskytovaných prostřednictvím Internetového obchodu nebo jejich závažné omezení.
 5. Zákazník souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů za účelem plnění smlouvy přijetím prohlášení obsažených v interaktivních formulářích dostupných na webových stránkách Internetového obchodu navržených Správcem, včetně: Kontaktní formulář, registrační formulář nebo formulář pro odběr newsletteru.
 6. Zákazník může také souhlasit s dalšími účely zpracování svých osobních údajů přijetím volitelných prohlášení navržených ve formulářích dostupných na webových stránkách internetového obchodu.
 7. Zákazníci, kteří mají účty v internetovém obchodě, mají právo kdykoliv upravit, zobrazit a smazat veškerá data, která poskytli.
 8. Zákazník je povinen uvádět pravdivé a správné Osobní údaje.
 9. Zákazník je oprávněn požadovat trvalé odstranění Osobních údajů ze zdrojů Správce. Toto právo vyplývá přímo z ustanovení GDPR („právo být zapomenut“).
 10. Souhlasy udělené dobrovolně zákazníkem se zasíláním obchodních informací mohou být kdykoli odvolány na žádost zákazníka zaslanou e-mailem. V takovém případě Správce neprodleně vymaže údaje Zákazníka z databáze kontaktů sloužící k elektronickému předávání obchodních informací.
 11. Správce je povinen bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti, poskytnout informace o krocích učiněných v souvislosti s požadavky Zákazníka ohledně zpracování jeho Osobních údajů. Lhůta však může být z důvodu složitosti požadavku nebo počtu požadavků prodloužena o další dva měsíce, o čemž Správce Zákazníka neprodleně vyrozumí.
 12. Správce poskytuje informace:
 13. doporučenou poštou na Zákazníkem uvedenou adresu popř. elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu Zákazníka.

      13) Korespondence a úkony správce při zvažování požadavků Zákazníka ohledně zpracování jeho Osobních údajů jsou bezplatné.

      14) Pokud jsou požadavky Zákazníka ohledně zpracování jeho Osobních údajů zjevně neoprávněné nebo nepřiměřené, Správce může:

 • účtovat přiměřený poplatek pokrývající administrativní náklady na poskytnutí informace nebo
 • odmítnout jednat v souvislosti s podanou žádostí.

      15) Zákazník má právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě nezákonného zpracování jeho osobních údajů.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce je oprávněn tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit, zejména v případě, kdy: dojde k aktualizaci nebo úpravě nabídky Internetového obchodu, k rozvoji internetových technologií a funkčnosti, jakož i ke změnám zákona o ochraně osobních údajů.
 2. Informace o změnách Zásad ochrany osobních údajů bude Správce vždy zveřejněna na webových stránkách internetového obchodu spolu s uvedením data účinnosti změn.